Stratégia

Strategie

Mladé podniky ako motor

Veľa čerstvého know-how vo vede a výskume v súčasnosti v mnohých ekonomických odvetviach vytvára skutočný inovačný posun. S inovatívnymi výrobkami vznikajú nové trhy. Kto tieto trhy rozpozná a správne odhadne rastové možnosti, dosiahne rozhodujúci náskok voči konkurencii.

Spoločnosť VCC kupuje čo najskôr podiely na inovatívnych podnikoch, ktoré implementujú poznanie z nanotechniky a bioniky do nových produktov. Účasť sa uskutočňuje prevažne prevzatím základného imania a poskytnutím vlastného imania.

Investičné kritériá sú prísne. Spoločnosť VCC nepožaduje len inovatívny výrobok, ktorý sa dá medzinárodne predať, ale aj angažovaných podnikateľov, ktorý k vývoju svojej firmy pristupujú s osobným nasadením a prevzatím rizika.

Spoločnosť VCC stavia na rozsiahle manažérstvo rizika: Objem investícií sa rozdeľuje na vzájomne nezávislé cieľové spoločnosti v rôznych odvetviach. To významne znižuje riziko straty.

Vďaka svojmu prepojeniu s vedou a výskumom má spoločnosť VCC potrebný know-how na vystopovanie a implementáciu vývoja v rastových odvetviach. Tak sa z náskoku stáva skutočná pridaná hodnota.